• 1s.jpg
 • 2s.jpg
 • 2ss.jpg
 • 3ss.jpg
 • 4s.jpg
 • 5ss.jpg
 • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

W DNIU 11 STYCZNIA 2023 ROKU

 

W dniu 11 stycznia 2023 roku w Klubie w Supraślu odbyło się posiedzenie Rady Seniorów. Lista uczestników znajduje się w załączeniu. Przewodniczący Rady Seniorów Pan Krzysztof Wolfram potwierdził kworum i możliwość podejmowania uchwał.

 

Na posiedzenie przybyli zaproszeni goście:

 1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara Szutko.

 2. Główna Księgowa MOPS – Dorota Supronik – Kalska

 

Ad. 1 Przyjęcie planu posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl w dniu 11 stycznia 2023 roku.

 

 1. Zatwierdzenie i przyjęcie programu posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl w dniu 11 stycznia 2023 roku.

 2. Zatwierdzenie projektu protokołu z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 14.12.2022r.

 3. Informacja o planie finansowym na rzecz Rady Seniorów w 2023 roku.

 4. Projekt planu pracy na 2023 rok- dyskusja nad przełożonymi materiałami.

 5. Informacja Pani Genowefy Obuchowicz o jej udziale w Kongresie Europejskim w X-XI 2022roku.

 6. Informacja o przebiegu prac nad przygotowaniem Informatora dla Seniorów.

 7. Informacja Gminy na temat powołania Klubów.

 8. Sprawy różne.

 

 

Za przyjęciem porządku oddano 12 głosów, głosów przeciw nie oddano.

 

 

Ad. 2 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów.

 

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów oddano 12 głosów, głosów przeciw nie oddano.

 

Ad. 3 Informacja o planie finansowym na rzecz Rady Seniorów w 2023 roku.

 

Po informacji Głównej Księgowej MOPS – Pani Doroty Supronik – Kalskiej dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na rzecz Rady Seniorów, Członkowie Rady przyjęli do wiadomości, że na cały rok Rada Seniorów Gminy Supraśl ma do wydatkowania 12.900 zł.

 

Ad. 4 Projekt planu pracy na 2023 rok- dyskusja nad przełożonymi materiałami.

 

Głos zabrała Sekretarz Rady Seniorów Pani Bożenna Chmielewska. Oznajmiła, iż jej zdaniem Rada Seniorów zbyt mało czasu zajmuje się swoimi statutowymi zadaniami, natomiast za dużo swojej pracy poświęca tzw. „działaniom klubowym”. Ponadto zwróciła uwagę, iż:

- polityka senioralna skończyła się z dniem 31 grudnia 2022roku,

- budżetu obywatelskiego nie ma uchwalonego od 2018 roku.

- nie ma podpisanego porozumienia z organizacjami pozarządowymi Gminy, na podstawie których były organizowane konkursy.

Pani Bożenna Chmielewska zaproponowała, aby stworzyć strategię działania na rzecz seniorów.

Ostatecznie poproszono Panią Bożennę Chmielewską o utworzenie projektu pisma do Burmistrza Supraśla odnośnie w/w tematów.

Za powyższą propozycją oddano 12 głosów, głosów przeciw nie oddano.

 

 

 

Ad. 5 Informacja Pani Genowefy Obuchowicz o jej udziale w Kongresie Europejskim w X-XI 2022 roku.

 

Pani Genowefa Obuchowicz poinformowała, iż Kongres Europejski odbywał się w Brukseli. Zaproszeni na niego zostali losowo wybrani obywatele Unii Europejskiej. Inicjatorem kongresu była Ursula von der Leyen. Kongres został podzielony na 4 panele po 200 osób. Pani Genowefa Obuchowicz poinformowała, iż wniesiony został postulat, aby wysokość minimalnej emerytury w całej Unii Europejskiej była na tej samej wysokości.

 

Ad. 6 Informacja o przebiegu prac nad przygotowaniem Informatora dla Seniorów.

 

Prace trwają i robocza wersja zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Supraśl w 01.02.2023r.

 

 

Ad. 7 Informacja Gminy na temat powołania Klubów.

 

Przewodniczący Rady Seniorów Pan Krzysztof Wolfram poinformował, iż sprawa dotycząca uregulowania działalności 5 klubów znajdujących się na terenie Gminy Supraśl nie została w dalszym ciągu podjęta przez Radę Miejską. Członkowie Rady zapowiedzieli, że jeżeli nie uda się podjąć uchwały to pojadą w teren i zbiorą 200 głosów mieszkańców. Temat ten powinien stanowić przedmiot zainteresowania Rady Seniorów na kolejnym posiedzeniu, na które należy zaprosić przedstawiciela władz Gminy.

 

Ad. 8 Sprawy różne.

 

- Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, iż w bibliotece w Supraślu odbędzie wystawa – 2 luty 2023r. poświęcona projektowi „SuperSTARSI”. Laureatami konkursu w skali wojewódzkiej zostało 10 osób, w tym Pani Genowefa Obuchowicz i Pan Krzysztof Wolfram. Rada Seniorów Gminy Supraśl została zaproszona do wzięcia udziału w wystawie.

Ponadto oznajmiła, iż strona internetowa Rady Seniorów jest w trakcie modernizacji. Po jej zakończeniu chciałaby przeprowadzić kilkugodzinne szkolenie dla kilku osób z Rady odnośnie zamieszczania informacji na stronie internetowej. Ustalono, że po zakończeniu modernizacji strony wszystkie informacje, które mają zostać umieszczone na stronie internetowej będą przekazywane Pani Annie Iwaniuk. Pani Nela Obuchowicz w początkowym okresie ma jako administrator zatwierdzać umieszczone informacje.

- Stowarzyszenie Aktywni weźmie udział w 2-letnim projekcie. Projekt będzie opierał się m.in. na współpracy z 4 krajami: Portugalia, Serbia, Łotwa i Litwa.

- Kolejne posiedzenie Rady Seniorów zaplanowano na 25 stycznia 2023 roku.


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL W DNIU 14 GRUDNIA 2022 ROKU

W dniu 14 grudnia 2022 roku w Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl. Lista uczestników znajduje się w załączeniu. Przewodniczący Krzysztof Wolfram potwierdził kworum i możliwość podejmowania uchwał. Ad. 1 Przyjęcie planu posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl w dniu 14 grudnia 2022 roku.

1. Zatwierdzenie i przyjęcie programu posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl w dniu 14 grudnia 2022 roku.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 30.11.2023r.

3. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Rady Seniorów Gminy Supraśl w I półroczu 2023 roku.

4. Zatwierdzenie planu dyżurów Członków Rady Seniorów do końca marca 2023 roku.

5. Propozycje i rekomendacje dla Rady Seniorów w kwestii pomocy chorym i niepełnosprawnym osobom starszym (ref. Nina Kubajewska).

6. Sprawy różne.

7. Spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrza, Kierownictwa MOPS, Dyrektora CKiR oraz Członków Rady Seniorów I i II kadencji. Za przyjęciem porządku oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Ad. 2 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów. Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Na posiedzenie przybyła Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grabówce wraz z dwiema nauczycielkami. Złożyła obecnym życzenia bożonarodzeniowe, następnie rozdała wszystkim kartki świąteczne wykonane przez dzieci z przedszkola. Następnie zaprosiła Członków Rady na jasełka przygotowane przez dzieci do przedszkola. Ad. 3 Dyskusja i przyjęcie planu pracy Rady Seniorów Gminy Supraśl w I półroczu 2023 roku. Wniesiono poprawkę w punkcie dotyczącym Zlotu Seniora w Kopnej Górze (usunięto zapis: w II półroczu). Za przyjęciem planu pracy wraz z poprawkami oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Ad.4 Zatwierdzenie planu dyżurów Członków Rady Seniorów do końca marca 2023 roku. Za przyjęciem planu dyżurów oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Ad.5 Propozycje i rekomendacje dla Rady Seniorów w kwestii pomocy chorym i niepełnosprawnym osobom starszym (ref. Nina Kubajewska). Powyższy punkt zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Rady. Ad. 6 Sprawy różne. • Na przełomie stycznia/lutego zaplanowano wyprawę krajoznawczą do Krynek (obejrzenie największego stada żubrów w Polsce) • 20 grudnia 2022 roku – odbędzie się XIII Forum Rad Seniorów • 22 grudnia 2022 roku – wigilia zorganizowana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w operze. • Pani Alicja Kuryło poruszyła temat potrzeby zorganizowania pomocy dzieciom przebywającym w Domu Dziecka w Supraślu. Ad.7 Spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrza, Kierownictwa MOPS, Dyrektora CKiR oraz Członków Rady Seniorów I i II kadencji. Na uroczystą część posiedzenia przybyli zaproszeni goście: - Burmistrz Supraśla – Radosław Dobrowolski - Kierownik MPOS- Barbara Szutko - Przewodnicząca Klubu Seniora w Zaściankach –Krystyna Sołowiej Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski wręczył Członkom Akty Nominacyjne. Następnie wszyscy obecni podzieli się opłatkiem i prosforą. Degustowano potrawy wigilijne.

PROTOKÓŁ RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

 

W dniu 11 stycznia 2022 roku na platformie zoom odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl.

Na posiedzeniu Rady obecnych było 9 Członków Rady Seniorów Gminy Supraśl.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Pan Krzysztof Wolfram przedstawił obecnym porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację:

 

 1. Wyznaczenie celów działalności Rady Seniora na najbliższą przyszłość.

 2. Prowadzenie strony internetowej oraz faceeboka.

 3. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Aktywni.

 4. Przedstawienie tematów na posiedzenie 25 stycznia 2022 roku.

 5. Sprawy różne.

 

Ad. 1 Wyznaczenie celów działalności Rady Seniora na najbliższą przyszłość.

Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, iż plan pracy Rady ze względu na rozwijającą się pandemię Covid będzie musiał zostać ograniczony. Są jednak tematy, którymi należałoby się zająć, takie jak:

- stworzenie poradnika seniora

- pomoc osobom chorym i potrzebującym

- dyżury Członków Rady Seniora – zastanowić się nad zmianą formy stacjonarnej w MOPS i Zaściankach

- działalność Klubów Seniora – zdaniem Pana Krzysztofa Wolframa członkowie klubów ze względu na istniejące obecnie bardzo duże ryzko zakażenia COVID powinni przenieść w zdecydowanej większości swoją działalność na formę on line. Pani Bożena Chmielewska zauważyła, że osoby starsze mogą nie być zainteresowane taką formą kontaktu, więc należałoby najpierw zapytać ich o zdanie.

Zdecydowano, że Pani Ewa Godlewska, Pani Halina Chodakowska, Pani Jadwiga Kochanowska i Pani Bożena Chmielewska dokonają rozeznania w zakresie uruchomienia prac w grupach w systemie on linie. Sprawa wróci na następne, posiedzenie Rady w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, że Burmistrz Supraśla ma w najbliższych dniach podpisać umowę z PKS Nova, w wyniku której emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne będą korzystały z 50% zniżek na bilety na trasie Supraśl – Białystok.

 

Ad. 2 Prowadzenie strony internetowej oraz faceeboka.

Podjęto decyzję, że protokoły z posiedzeń Rad Seniorów Gminy Supraśl będą umieszczane zarówno na faceebok (w czacie zamkniętym), jak i na stronie internetowej Rady Seniorów Gminy Supraśl.

 

Ad. 3 Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Aktywni.

Pani Bożena Chmielewska poinformowała, iż planuje w ramach działalności stowarzyszenia organizować spotkania przynajmniej raz w miesiącu w Zaściankach.

 

Ad. 4 Przedstawienie tematów na posiedzenie 25 stycznia 2022 roku.

- sprawy finansowe na 2022 rok,

- propozycje do zmiany regulaminu wyboru Rady Seniora Gminy Supraśl,

- projekt poradnika Seniora

 

Ad. 5 Sprawy różne.

Pani Ewa Godlewska poruszyła temat wynajęcia budynku na potrzeby seniorów w Zaściankach. Dodała, że w budynku, w którym znajduje się przychodnia jest możliwość wynajęcia pomieszczenia.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl ustalono na 25 stycznia 2022 roku na godzinę 20.00.

Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl

……………………………………………………………….

Krzysztof Wolfram

  Please publish modules in offcanvas position.