• 1s.jpg
 • 2s.jpg
 • 2ss.jpg
 • 3ss.jpg
 • 4s.jpg
 • 5ss.jpg
 • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL W DNIU 14 GRUDNIA 2022 ROKU

W dniu 14 grudnia 2022 roku w Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl. Lista uczestników znajduje się w załączeniu. Przewodniczący Krzysztof Wolfram potwierdził kworum i możliwość podejmowania uchwał. Ad. 1 Przyjęcie planu posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl w dniu 14 grudnia 2022 roku.

1. Zatwierdzenie i przyjęcie programu posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl w dniu 14 grudnia 2022 roku.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 30.11.2023r.

3. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Rady Seniorów Gminy Supraśl w I półroczu 2023 roku.

4. Zatwierdzenie planu dyżurów Członków Rady Seniorów do końca marca 2023 roku.

5. Propozycje i rekomendacje dla Rady Seniorów w kwestii pomocy chorym i niepełnosprawnym osobom starszym (ref. Nina Kubajewska).

6. Sprawy różne.

7. Spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrza, Kierownictwa MOPS, Dyrektora CKiR oraz Członków Rady Seniorów I i II kadencji. Za przyjęciem porządku oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Ad. 2 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów. Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Na posiedzenie przybyła Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grabówce wraz z dwiema nauczycielkami. Złożyła obecnym życzenia bożonarodzeniowe, następnie rozdała wszystkim kartki świąteczne wykonane przez dzieci z przedszkola. Następnie zaprosiła Członków Rady na jasełka przygotowane przez dzieci do przedszkola. Ad. 3 Dyskusja i przyjęcie planu pracy Rady Seniorów Gminy Supraśl w I półroczu 2023 roku. Wniesiono poprawkę w punkcie dotyczącym Zlotu Seniora w Kopnej Górze (usunięto zapis: w II półroczu). Za przyjęciem planu pracy wraz z poprawkami oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Ad.4 Zatwierdzenie planu dyżurów Członków Rady Seniorów do końca marca 2023 roku. Za przyjęciem planu dyżurów oddano 8 głosów, głosów przeciw nie oddano. Ad.5 Propozycje i rekomendacje dla Rady Seniorów w kwestii pomocy chorym i niepełnosprawnym osobom starszym (ref. Nina Kubajewska). Powyższy punkt zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Rady. Ad. 6 Sprawy różne. • Na przełomie stycznia/lutego zaplanowano wyprawę krajoznawczą do Krynek (obejrzenie największego stada żubrów w Polsce) • 20 grudnia 2022 roku – odbędzie się XIII Forum Rad Seniorów • 22 grudnia 2022 roku – wigilia zorganizowana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w operze. • Pani Alicja Kuryło poruszyła temat potrzeby zorganizowania pomocy dzieciom przebywającym w Domu Dziecka w Supraślu. Ad.7 Spotkanie opłatkowe z udziałem Burmistrza, Kierownictwa MOPS, Dyrektora CKiR oraz Członków Rady Seniorów I i II kadencji. Na uroczystą część posiedzenia przybyli zaproszeni goście: - Burmistrz Supraśla – Radosław Dobrowolski - Kierownik MPOS- Barbara Szutko - Przewodnicząca Klubu Seniora w Zaściankach –Krystyna Sołowiej Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski wręczył Członkom Akty Nominacyjne. Następnie wszyscy obecni podzieli się opłatkiem i prosforą. Degustowano potrawy wigilijne.

PROTOKÓŁ RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

 

W dniu 11 stycznia 2022 roku na platformie zoom odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl.

Na posiedzeniu Rady obecnych było 9 Członków Rady Seniorów Gminy Supraśl.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Pan Krzysztof Wolfram przedstawił obecnym porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację:

 

 1. Wyznaczenie celów działalności Rady Seniora na najbliższą przyszłość.

 2. Prowadzenie strony internetowej oraz faceeboka.

 3. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Aktywni.

 4. Przedstawienie tematów na posiedzenie 25 stycznia 2022 roku.

 5. Sprawy różne.

 

Ad. 1 Wyznaczenie celów działalności Rady Seniora na najbliższą przyszłość.

Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, iż plan pracy Rady ze względu na rozwijającą się pandemię Covid będzie musiał zostać ograniczony. Są jednak tematy, którymi należałoby się zająć, takie jak:

- stworzenie poradnika seniora

- pomoc osobom chorym i potrzebującym

- dyżury Członków Rady Seniora – zastanowić się nad zmianą formy stacjonarnej w MOPS i Zaściankach

- działalność Klubów Seniora – zdaniem Pana Krzysztofa Wolframa członkowie klubów ze względu na istniejące obecnie bardzo duże ryzko zakażenia COVID powinni przenieść w zdecydowanej większości swoją działalność na formę on line. Pani Bożena Chmielewska zauważyła, że osoby starsze mogą nie być zainteresowane taką formą kontaktu, więc należałoby najpierw zapytać ich o zdanie.

Zdecydowano, że Pani Ewa Godlewska, Pani Halina Chodakowska, Pani Jadwiga Kochanowska i Pani Bożena Chmielewska dokonają rozeznania w zakresie uruchomienia prac w grupach w systemie on linie. Sprawa wróci na następne, posiedzenie Rady w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, że Burmistrz Supraśla ma w najbliższych dniach podpisać umowę z PKS Nova, w wyniku której emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne będą korzystały z 50% zniżek na bilety na trasie Supraśl – Białystok.

 

Ad. 2 Prowadzenie strony internetowej oraz faceeboka.

Podjęto decyzję, że protokoły z posiedzeń Rad Seniorów Gminy Supraśl będą umieszczane zarówno na faceebok (w czacie zamkniętym), jak i na stronie internetowej Rady Seniorów Gminy Supraśl.

 

Ad. 3 Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Aktywni.

Pani Bożena Chmielewska poinformowała, iż planuje w ramach działalności stowarzyszenia organizować spotkania przynajmniej raz w miesiącu w Zaściankach.

 

Ad. 4 Przedstawienie tematów na posiedzenie 25 stycznia 2022 roku.

- sprawy finansowe na 2022 rok,

- propozycje do zmiany regulaminu wyboru Rady Seniora Gminy Supraśl,

- projekt poradnika Seniora

 

Ad. 5 Sprawy różne.

Pani Ewa Godlewska poruszyła temat wynajęcia budynku na potrzeby seniorów w Zaściankach. Dodała, że w budynku, w którym znajduje się przychodnia jest możliwość wynajęcia pomieszczenia.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl ustalono na 25 stycznia 2022 roku na godzinę 20.00.

Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl

……………………………………………………………….

Krzysztof Wolfram

  Please publish modules in offcanvas position.