• 1s.jpg
 • 2s.jpg
 • 2ss.jpg
 • 3ss.jpg
 • 4s.jpg
 • 5ss.jpg
 • 5sss500x.jpg

PROTOKÓŁ RADY SENIORÓW GMINY SUPRAŚL

 

W dniu 11 stycznia 2022 roku na platformie zoom odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl.

Na posiedzeniu Rady obecnych było 9 Członków Rady Seniorów Gminy Supraśl.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Pan Krzysztof Wolfram przedstawił obecnym porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację:

 

 1. Wyznaczenie celów działalności Rady Seniora na najbliższą przyszłość.

 2. Prowadzenie strony internetowej oraz faceeboka.

 3. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Aktywni.

 4. Przedstawienie tematów na posiedzenie 25 stycznia 2022 roku.

 5. Sprawy różne.

 

Ad. 1 Wyznaczenie celów działalności Rady Seniora na najbliższą przyszłość.

Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, iż plan pracy Rady ze względu na rozwijającą się pandemię Covid będzie musiał zostać ograniczony. Są jednak tematy, którymi należałoby się zająć, takie jak:

- stworzenie poradnika seniora

- pomoc osobom chorym i potrzebującym

- dyżury Członków Rady Seniora – zastanowić się nad zmianą formy stacjonarnej w MOPS i Zaściankach

- działalność Klubów Seniora – zdaniem Pana Krzysztofa Wolframa członkowie klubów ze względu na istniejące obecnie bardzo duże ryzko zakażenia COVID powinni przenieść w zdecydowanej większości swoją działalność na formę on line. Pani Bożena Chmielewska zauważyła, że osoby starsze mogą nie być zainteresowane taką formą kontaktu, więc należałoby najpierw zapytać ich o zdanie.

Zdecydowano, że Pani Ewa Godlewska, Pani Halina Chodakowska, Pani Jadwiga Kochanowska i Pani Bożena Chmielewska dokonają rozeznania w zakresie uruchomienia prac w grupach w systemie on linie. Sprawa wróci na następne, posiedzenie Rady w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Pan Krzysztof Wolfram poinformował obecnych, że Burmistrz Supraśla ma w najbliższych dniach podpisać umowę z PKS Nova, w wyniku której emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne będą korzystały z 50% zniżek na bilety na trasie Supraśl – Białystok.

 

Ad. 2 Prowadzenie strony internetowej oraz faceeboka.

Podjęto decyzję, że protokoły z posiedzeń Rad Seniorów Gminy Supraśl będą umieszczane zarówno na faceebok (w czacie zamkniętym), jak i na stronie internetowej Rady Seniorów Gminy Supraśl.

 

Ad. 3 Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Aktywni.

Pani Bożena Chmielewska poinformowała, iż planuje w ramach działalności stowarzyszenia organizować spotkania przynajmniej raz w miesiącu w Zaściankach.

 

Ad. 4 Przedstawienie tematów na posiedzenie 25 stycznia 2022 roku.

- sprawy finansowe na 2022 rok,

- propozycje do zmiany regulaminu wyboru Rady Seniora Gminy Supraśl,

- projekt poradnika Seniora

 

Ad. 5 Sprawy różne.

Pani Ewa Godlewska poruszyła temat wynajęcia budynku na potrzeby seniorów w Zaściankach. Dodała, że w budynku, w którym znajduje się przychodnia jest możliwość wynajęcia pomieszczenia.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl ustalono na 25 stycznia 2022 roku na godzinę 20.00.

Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl

……………………………………………………………….

Krzysztof Wolfram