• DSC_0079.jpg
 • DSC_0780.jpg
 • DSC_0810.jpg
 • DSC_1088.jpg
 • DSC_1226.jpg
 • IMG_20190327_133009.jpg
 • IMG_20190327_144112.jpg
 • IMG_20190327_152225.jpg
 • IMG_20190327_173210.jpg
 • klasztor_z_rondem.jpg
 • twierdza_w_Modlinie.jpg
 • zgierz2.jpg

 

Dnia 10 lipca 2019 w Klubie Seniora odbyło się spotkanie z Ratownikiem Medycznym Pania Martą Mróz.

Tematem była nauka pierwszej pomoc w sytuacji zagrożenia życia.

 

Dziękuję za udział - Anna Borkowska


 

 

 

Dnia 18.06.2019 o godzinie 12:00

w Klubie Seniora odbyło się kolejne spotkanie z psychodietetykiem "Dieta Seniora".

20190612 1333151 800x600

  23.05.2019r. odbyła się pierwsza w historii Gminy Supraśl wspólna Sesja Rady Gminy i Rady Seniorów Gminy Supraśl poświęcona w całości problemom starszych mieszkańców naszej Gminy.

Sesja miała miejsce w pierwszą rocznicę powstania Rady Seniorów Gminy Supraśl, którą powołano do życia 16.05.2018 roku.

Sesja zgromadziła komplet radnych Gminy z jej Przewodniczącą Panią Moniką Suszczyńską oraz Rady Seniorów Gminy Supraśl pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Wolframa. W sesji brali udział: Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski, Sekretarz Gminy Supraśl Pan Mariusz Żukowski i funkcyjni pracownicy Gminy.

W trakcie 2-godzinnej Sesji Przewodniczący Rady Seniorów przedstawił sprawozdanie z jej rocznej działalności oraz naświetlił najistotniejsze problemy, przed którymi stoi środowisko senioralne Gminy.

Warto odnotować, że materiał do sprawozdania Przewodniczącego oparty był m.in. o wnioski i Uchwały z 14 protokołowanych posiedzeń Rady w tym 4 wyjazdowych (Zgierz, Augustów, Wasilków, Suwałki) w ramach kontaktów z radami seniorów miast i gmin partnerskich i współpracujących z Gminą Supraśl.

Dotychczasową obsługę zarówno osobową jak i techniczną nad pracami Rady Seniorów Gminy Supraśl pełni od początku jej powołania MOPS w Supraślu. W lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się siedziba Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz miejsca stałych posiedzeń Rady, które obsługiwane są przez pracownika MOPS. Stan ten w zamyśle władz Gminy Supraśl ma być utrzymany z jednoczesnym wzmocnieniem stanowiska obsługi Rady Seniorów oraz innych problemów senioralnych Gminy.

Najistotniejsze elementy jego wystąpienia dotyczyły:

 •   Współpracy z władzami Gminy Supraśl na rzecz środowiska senioralnego, w tym tworzenie przejrzystego systemu organizacji i finansowania działań prosenioralnych w całej Gminie oraz funkcjonowania Rady Seniorów.
 •   Tworzeniu spójnego systemu informacji (Internet, prasa, ulotki, Biuletyn Samorządowy) o życiu środowiska senioralnego w Gminie wraz z zapewnieniem mu środków finansowych na jego funkcjonowanie i dalszy rozwój.
 •   Opracowaniu diagnozy potrzeb społecznych w Gminie Supraśl stanowiącej elementarny składnik strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Supraśl na lata 2018-2029.
 •   Podnoszenie wartości i ilości usług świadczonych starszym mieszkańcom Gminy, a w szczególności w zakresie zdrowia, kultury i wypoczynku.
 •   Potrzebom komunikacyjnym Gminy, a w tym potrzeby przywrócenia linii 111 relacji Białystok-Supraśl.
 •   Budowy świetlicy w Grabówce.
 •   Aktywnego uczestnictwa Rady Seniorów we współpracy z Gminami i Miastami Partnerskimi Gminy Supraśl.

Warto przypomnieć, że środowisko senioralne Gminy Supraśl liczy ok 4,5 tys. osób, których liczba z roku na rok rośnie. Rosną też potrzeby samych Seniorów, jak i ich najbliższego otoczenia. Dodatkowymi czynnikami generującymi potrzeby jest rola, jaką pełni Gmina w Aglomeracji Białostockiej. Są to: jej funkcja uzdrowiskowa oraz coraz bardziej znanego w Polsce Ośrodka turystycznego w oparciu o zasoby kulturalne i historyczne.

Po wypowiedzi Przewodniczącego, głosy uzupełniające przedstawiły

 •   Pani Agnieszka Maszkowska Viceprezes Fundacji SOCLAB w sprawie potrzeb i zasad budowy diagnozy społecznej.
 •   Pani Bożenna Chmielewska, liderka projektu „POMOC ZA POMOC”, która przedstawiła główne jego założenia oraz potrzeby z nimi związane.
 •   Pani Genowefa Obuchowicz, która zaprezentowała stronę internetową www.seniorsuprasl.pl, funkcjonującą od kwietnia br.

Po tych wystąpieniach radni Gminy zadawali pytania oraz dyskutowali nad przedstawionymi materiałami. Na koniec sesji ustalono potrzebę kontynuowania wspólnych spotkań obu Rad, przynajmniej 1 raz w roku oraz udziału radnych Gminy w pracach Rady Seniorów Gminy Supraśl.

Tekst: Krzysztof Wolfram Zdjęcia: Genowefa Obuchowicz i Krzysztof Wolfram. Supraśl 26.05.2019r.

Artykuł jest już opublikowany na portalu podlaskisenior.pl [1],

http://podlaskisenior.pl/wspolna-sesja-wspolne-sprawy/ ; link do artykułu  również w mediach społecznościowych na profilu : podlaski senior i senior.bialystok.pl [2] na Facebooku.

 

Od 27.05.2019 rozpoczynamy

Zajęcia Gimastyczno-Rehabilitacyjne na basenie w Ośrodku Knieja w Supraślu.

 

Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 11:00.

Od dzisiaj bilety wstępu/karnety są dostępne do pobrania w Klubie Seniora.

 

 

  Zapraszam Anna Gzula-Borkowska

Ostatni czwartek tj.: 30.05.2019 członkowie Klubu Seniora wybrali się na wycieczkę do Kopnej Góry. Zwiedzili piękny ogrod botaniczny czyli Arboretum. Następnie udali się na ognisko z kiełbaskami na polanę w Kopnej Górze. Niebywałą atrakcją wyprawy był transport Kolejką Bajkową.

Seniorzy z Gminy Supraśl biorą aktywny udział w projekcie  ,,Cyfrowy senior" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Warsztaty obejmują  następujące tematy ( każdy 180 min.):

 1. Podstawowe funkcje komputra, wizerunek, komunikatory                  
 2. Przeglądanie i analiza informacji
 3. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna
 4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
 5. Komunukacja za pomocą poczty elektronicznej
 6. Aktywność obywatelska online:e-kultura oraz e-edukacja
 7. Aktywność obywatelska e-Urząd
 8. Zakładanie poczty elektroniczneje-mail oraz korzystanie z usług 
 9. Ochrona danych osobowych. Przeszukiwanie i filtrowanie informacji
 10. Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie
 11. Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby
 12. Wiadomości lokalne, planowanie podróży
 13. Korzystanie z możliwości portalu YouTube
 14. Zakładanie profilu na portalu Facebook
 15. Przetwarzanie obrazu i dźwięku+ANIMACJE(praca nad prezentacją multimedialną - 12h)